Entries by GM Consultors

Impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i impost indirecte sobre la producció interna

Havent transcorregut el període voluntari per fer efectiu el pagament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals i de l’impost indirecte sobre la producció interna de la regularització de l’exercici 2010 i de l’acompte de l’exercici 2011, i havent notificat individualment les liquidacions respectives, es notifica als obligats tributaris dels impostos […]