Delcaració GM

Declaració de política de qualitat (manual de qualitat de GM consultors)

Per orientar la nostra política de qualitat, volem:

  • Ésser una referència en el nostre sector i respondre cada vegada millor als requeriments dels nostres clients, mantenint amb ells una comunicació constant i produint serveis d’alt valor afegit.
  • Ésser una organització oberta sobre el nostre entorn, proactiva i amb perspectives de desenvolupament internacional.
  • Constituir un marc de desenvolupament professional i humà idoni per a tots els nostres professionals, promovent i difonent els valors de responsabilitat, solidaritat, transparència i professionalisme.
  • Constituir un equip amb una forta cohesió, solidari, creatiu, i responsable amb afany de millora permanent tant sobre el pla professional com sobre el pla humà.