Invertir a Andorra

EMPRESA A ANDORRA

Andorra està diversificant el seu model de desenvolupament, obrint-se a l’estranger i permetent iniciatives d’inversió i projectes empresarials de caràcter internacional.

Aquest nou model econòmic es basa en l’atractivitat fiscal però també en la seguretat jurídica, l’estabilitat institucional, l’alta qualitat de vida i una població poliglota amb un excel·lent nivell de formació.

La reforma fiscal encetada amb força l’any 2010 ha donat forma a un nou marc tributari que permet la signatura de convenis de doble imposició amb els principals països i fa d’Andorra una plataforma interessant per operar sobre el pla internacional. La recent llei d’inversions estrangeres permet la creació de societats amb capital 100% estranger.

PER QUÈ OBRIR UNA EMPRESA A ANDORRA?

És una jurisdicció de baixa tributació, amb estabilitat política, una seguretat ciutadana molt bona, seguretat jurídica, en un entorn natural excepcional, amb un sistema sanitari de qualitat, tres sistemes educatius gratuïts (andorrà, espanyol i francès), una plaça financera de referència, amb excel·lents infraestructures d’oci/esport i un alt nivell de vida.

L’obertura econòmica del país permet constituir societats amb accions/participacions 100% de capital estranger.

 • Fiscalitat a les empreses – Impost de Societats (IS):
  • Tipus general al 10%
  • Capital social mínim: 3.000 euros
  • Règims especials (IS) al tipus del 2%
   • Explotació d’intangibles (Patent-box)
   • Comerç internacional (Trading)
   • Societats de gestió i inversió financera intragrup (Intragroup Cash-pooling)
   • Règim especial tinença participacions societats no andorranes (Holding) al tipus del 0%
  • Exempció sobre la base de tributació dels dividends i dels resultats en la transmissió de les participacions
  • Eliminació de la doble imposició internacional
  • CDI’s (Conveni per evitar la Doble Imposició): reducció de la tributació en origen. Signats amb Luxemburg, França i Espanya. Negociacions amb d’altres països per ampliar la xarxa dels CDI’s
 • Fiscalitat al consum – Impost General Indirecte (IGI):
  • Tipus general al 4,5%
  • Efecte neutre en el compte de pèrdues i guanys
  • Tipus especials:
   • Super-reduït: 0%
   • Reduït: 1%
   • Especial: 2,5%
   • Incrementat: 9,5%
 • Fiscalitat a persones físiques – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):
  • Tipus general al 10%
  • Progressivitat:
   • 0 a 24.000 euros: 0%
   • 24.001 a 40.000 euros: 5%
   • > 40.000 euros: 10%
  • Exempcions:
   • Dividends de societats andorranes
   • Guanys de capital d’OIC/accions de societats andorranes (condicions)
   • Deduccions/reduccions: familiars, habitatge, plans pensions, pensions compensatòries i eliminació de la doble imposició internacional

És interessant, no? GM Consultors us acompanya en totes les etapes del vostre projecte