Posts

Impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i impost indirecte sobre la producció interna

Havent transcorregut el període voluntari per fer efectiu el pagament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals i de l’impost indirecte sobre la producció interna de la regularització de l’exercici 2010 i de l’acompte de l’exercici 2011, i havent notificat individualment les liquidacions respectives, es notifica als obligats tributaris dels impostos esmentats que s’ha iniciat el període de constrenyiment, el qual ha donat lloc a l’aplicació del corresponent recàrrec de constrenyiment.Per regularitzar la situació, els obligats tributaris han d’efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits.

Font: BOPA

Empresari al Dia (ED)

Empresari al Dia (ED) és una aplicació gratuïta fruit de la col·laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, GM Consultors i Andornet, essent aquesta darrera entitat el partner tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació. L’aplicació està disponible per als sistemes d’Apple i Android.

Read more