cass

RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

L’afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) és obligatòria per a tots els treballadors assalariats, els assimilats i per a les persones que realitzen una activitat per compte propi. Cobreix tant la malaltia com la jubilació:

  • Persona assalariada:
    • 6,5% del salari brut a càrrec de l’assalariat
    • 15,5% a càrrec de l’empresari.
  • Treballador per compte propi:
    • 22% salari mig pels treballadors per compte propi (434 eur/mes aprox.)
    • Reduccions fins al 75% (segons condicions): 108 eur/mes