Impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i impost indirecte sobre la producció interna

Havent transcorregut el període voluntari per fer efectiu el pagament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals i de l’impost indirecte sobre la producció interna de la regularització de l’exercici 2010 i de l’acompte de l’exercici 2011, i havent notificat individualment les liquidacions respectives, es notifica als obligats tributaris dels impostos esmentats que s’ha iniciat el període de constrenyiment, el qual ha donat lloc a l’aplicació del corresponent recàrrec de constrenyiment.Per regularitzar la situació, els obligats tributaris han d’efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits.

Font: BOPA