Impost General Indirecte (IGI)

Modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

images Read more

portada conferiencia

Model econòmic i fiscalitat: Andorra a la cruïlla de camins

portada conferiencia Read more

Expedients sancionadors a les societats que no han efectuat el dipòsit dels comptes anuals

imagesCAOI4PJM Read more

Modificació del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social

imagesCAYNAOLI Read more

Caldrà cotitzar 15 anys per cobrar pensió de jubilació