Posts

Impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i impost indirecte sobre la producció interna

Havent transcorregut el període voluntari per fer efectiu el pagament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals i de l’impost indirecte sobre la producció interna de la regularització de l’exercici 2010 i de l’acompte de l’exercici 2011, i havent notificat individualment les liquidacions respectives, es notifica als obligats tributaris dels impostos esmentats que s’ha iniciat el període de constrenyiment, el qual ha donat lloc a l’aplicació del corresponent recàrrec de constrenyiment.Per regularitzar la situació, els obligats tributaris han d’efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits.

Font: BOPA

Satisfacció de Govern pel compliment de l’IGI

Amb un grau d’acompliment del 94,49%.

Així s’ha tancat el primer any de vigència de l’impost general indirecte (IGI), segons el balanç fet públic ahir per un Govern que considera que les dades evidencien “un nivell de normalitat molt important” i que és “satisfactori”, ja que “hi ha un bon assentament”. Sobre la recaptació, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va avançar que s’espera que quedi lleugerament per sobre de l’estimació inicial, que era d’uns 100 milions d’euros. Read more