Un sou anual brut de 50.000 euros en pagarà 1.000 d’IRPF

imagesCA6THK9PEl percentatge de taxació de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) als assalariats és d’un deu per cent, però les deduccions que estableix la llei el fan rebaixar de forma significativa.

 

L’IRPF entra en vigor el 2015, però durant l’estiu comencen els terminis per establir quant haurà de pagar cada treballador. Durant el mes vinent el ministeri de Finances ha de fer arribar als empresaris el model de documentació perquè especifiquin quins salaris i complements preveuen abonar als seus treballadors durant l’any vinent. Tant fixos com variables. Les empreses tindran fins al 30 de setembre per entregar les previsions del sou brut de cada assalariat. Els treballadors que cobrin menys de 24.000 euros bruts anuals estan exempts de l’impost, però els que superin la xifra hauran de presentar al ministeri les deduccions a les quals es volen acollir. El termini per entrar aquesta documentació en persona al Govern acaba el 31 d’octubre, però si es fa per Internet s’allarga fins al 15 de novembre. L’IRPF afecta tant treballadors fixos com temporers i tant residents com fronterers.

Tres blocs de deduccions A cada salari brut se li ha de descomptar una sèrie de deduccions dividides en tres blocs. En el primer tram hi ha el 5,5% del salari  anual que a cada assalariat se li reté cada mes per pagar la CASS. A més, tothom s’ha de reduir un 3% més del sou brut en concepte d’altres despeses. Un cop s’ha reduït aquest 8,5% arriben les deduccions de persona i família. La de persona és la més important. Són 24.000 euros directes per a tothom i és l’equivalent al màxim que guanyen els que estan exempts d’impost. Les de família són per la gent a càrrec del treballador. Per cada fill menor de 25 anys que no cobri 12.000 euros l’any la deducció és de 750 euros del salari brut. El mateix per cada major de 65 anys que tampoc cobri més de mil euros al mes. La reducció serà de 1.125 euros quan el menor o el padrí que visquin a la mateixa llar siguin discapacitats. El tercer bloc de rebaixes engloba tres conceptes. En primer lloc l’assalariat té la possibilitat de deduir-se un 25% del que ha pagat durant l’any per la hipoteca de l’habitatge on viu. No entren segones residències o pisos comprats com a inversió o per a llogar. El màxim de descompte per la hipoteca és de mil euros. La deducció estrella, però, arriba amb els plans de pensions o similars. Per aquest concepte la xifra màxima és de 5.000 euros de totes les aportacions que s’hagin fet durant l’any. El darrer punt del tercer bloc és la pensió alimentària que paguen els pares o mares separats o les pensions compensatòries que s’hagin establert després d’una separació. Els diners es poden reduir de la base tributària del que els paga, però s’afegeixen a la del que els cobra.

L’última bonificació Un cop s’han aplicat les rebaixes previstes ja es disposa de la base tributària. En el quadre adjunt s’ha escenificat un exemple on dels 50.000 euros bruts un cop descomptats tots els conceptes la xifra final és de 18.000 euros. L’IRPF del 10% que s’ha de pagar seria de 1.800 euros, però encara queda una última rebaixa. Es tracta d’una bonificació igual per a tots els assalariats que s’ha anomenat d’obtenció de rendes del treball i que s’aplica ja no per reduir la base tributària, sinó sobre la quota final a pagar. És de 800 euros i surt del càlcul d’aplicar un 5% de reducció al tram d’ingressos entre els 24.000 euros exempts i els 40.000 euros. Aquest últim descompte deriva que (exemple del quadre adjunt) la quota a pagar de 1.800 euros es redueixi a mil. L’aplicació de deduccions en un cas amb un fill, hipoteca i pla de pensions porta que els mil euros d’IRPF siguin equivalents al 2% dels 50.000 euros de salari brut anual.

Font: Diari d’Andorra