Llei en què s’estableixen mesures contra la morositat

S’introdueix una innovació segons la qual el venciment de certes obligacions es fixa per llei en una data determinada, i fa néixer el dret a percebre interessos de mora sense necessitat d’un requeriment.

El termini que s’estableix en aquesta Llei perquè es produeixi la mora és de 60 dies des que es considera contreta l’obligació de pagament, que és un termini que es pot considerar adequat al costum en la matèria, i a partir del qual s’estableixen uns interessos que penalitzen al deutor.

Font: BOPA