Expedient administratiu a les societats que no havien efectuat el dipòsit dels comptes anuals relatius a l’exercici començat durant l’any 2010

Exercici 2010Es notifica als representants legals de les societats mercantils esmentades a continuació que el 16 de novembre del 2012, vaig decidir incoar un expedient administratiu, a les societats que no havien efectuat el dipòsit dels comptes anuals relatius a l’exercici començat durant l’any 2010, per a l’esclariment dels fets i per determinar si s’ha comés alguna infracció a la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre, i en el seu cas si aquesta és susceptible de sanció.

Font: BOPA