Empresari al Dia (ED)

Empresari al Dia (ED) és una aplicació gratuïta fruit de la col·laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, GM Consultors i Andornet, essent aquesta darrera entitat el partner tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació. L’aplicació està disponible per als sistemes d’Apple i Android.

L’objectiu de l’aplicació és facilitar a l’empresari informació de caire fiscal i comptable i s’estructura en tres eixos: fiscalitat, comptabilitat i quadres dels comptes anuals.

Fiscalitat

S’informa l’empresari mitjançant avisos al calendari del telèfon (alertes), de les dates límit en relació a les figures fiscals que li són d’aplicació (impost de societats IS, impost sobre la renda de les activitats econòmiques IAE, impost general indirecte IGI, impost sobre la renda dels no-residents fiscals IRNR, impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança ISI assegurances, impostos comunals i taxa sobre el registre d’activitats econòmiques). L’aplicació facilita també tots els formularis (format pdf) necessaris per cada figura impositiva. L’usuari pot seleccionar quines alertes configura al seu calendari de forma a veure només aquella informació que li és d’interès.

Comptabilitat

L’usuari disposa del Pla General Comptable andorrà ordenat per grups comptables fins a un nivell de detall de 3 dígits, amb la informació de cada grup (definicions i relacions comptables), així com la correspondència del grup comptable amb els quadres dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys).

Quadres dels comptes anuals

Es facilita en format pdf exportable tots els quadres comptables que integren els comptes anuals: balanç (normal, abreujat i simplificat), compte de pèrdues i guanys (normal, abreujat i simplificat), estat de canvis del patrimoni net i estat de flux d’efectiu.

Nota legal

Les dades del contingut de l’aplicació han estat extretes del BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) i del document editat pel Govern d’Andorra “Guia d’aplicació del pla general de comptabilitat: quadre de comptes, correspondència de comptes amb comptes anuals, definicions i relacions comptables”.

L’accés a l’aplicació és via electrònica i és gratuït. No és pot fer cap ús comercial ni qualsevol altre ús que no sigui el proveir informació a l’usuari.

Empresari al Dia (ED) i els logos associats a l’aplicació són propietat de la Cambra de Comerç, Andornet i GM Consultors.

Per descarregar-te l’aplicació: