Expedients sancionadors a les societats que no han efectuat el dipòsit dels comptes anuals

imagesCAOI4PJMEdicte del 05-06-2013 pel qual es notifica els plecs de càrrecs corresponents als expedients sancionadors incoats a les societats que no han efectuat el dipòsit dels comptes anuals relatius a l’exercici començat durant l’any 2010.

En el marc dels expedients registrats amb els números que es detallen a continuació, incoats a les societats contingudes en la providència d’incoació notificada mitjançant edicte de data 29 de maig del 2013 – publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 26 any 25 – i assenyalades a continuació, per no haver dipositat els comptes anuals relatius a l’exercici començat durant l’any 2010, i vist el que disposa l’article 41, apartat 2, lletra d), de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre, i en atenció al que disposa l’article 42, apartats 2 i 4 de la Llei més amunt esmentada, es proposa, per a cadascuna de les referides societats, la imposició d’una multa pels imports detallats seguidament.

D’acord amb el que disposa l’article 3.3 del Reglament regulador del procediment sancionador se’ls hi notifica que disposen d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per examinar l’expedient i al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents per a la millor defensa dels seus drets.

Font: BOPA